Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemljenjavanje domaćih životinja "Temerin"

NIRVOT - Centar za veštačko osemenjavanje
Istorijat
Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja "Temerin" je osnovan kao Centar za veštačko osemenjavanje domaćih životinja u Novom Sadu, u sastavu Veterinarsko – bakteriološkog zavoda Novi Sad 23.05.1953. godine, sa prvenstvenim zadatkom da putem veštačkog osemenjavanja suzbije bolest reproduktivnih organa (trihomonijazu), koja je zahvatila preko 70% populacije krava u Vojvodini.

Od 07. juna 1989. godine rešenjem Izvršnog veća Skupštine Vojvodine Zavod za veštačko osemenjavanje se izdvaja iz sastava Veterinarskog instituta "Novi Sad" i pripaja Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu pod imenom "OOUR Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja". Te 1989. godine je i preseljen na sadašnju lokaciju u Temerinu, u objekte izgrađene po ugledu na ovakve institucije u zemljama zapadne Evrope. Instalirana je i najsavremenija oprema za proizvodnju i promet razređene sperme bikova, a sve u cilju postizanja što boljih rezultata u veštačkom osemenjvanju, reprodukciji krava i unapređenju genetske osnove prvenstveno mlečnih i kombinovanih rasa goveda kao i specijalizovanih tipova tovnih goveda. Po prvi put u našoj zemlji uvedena je i metoda embriotransfera u govedarstvu ("MOET" program), u cilju obezbeđenja bržeg remonta stada i širenja genoma najkvalitetnijih plotkinja.

Kao deo Poljoprivrednog Fakulteta posluje do 28.10.1992. godine, kada se rešenjem Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije pripaja navedenom ministarstvu kao Javna ustanova pod nazivom Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja "Temerin" iz Temerina.

U proteklom 60. godišnjem periodu sve aktivnosti su bile usmerene na unapređenje reprodukcije i genetske osnove u govedarstvu kroz naučno – istraživački i stručni rad, te njihovu primenu u praksi sa rezultatima koji su priznati kako u domaćoj tako i u međunarodnoj stručnoj javnosti.

U okviru naučno – istraživačkog rada stručnjaci Instituta "Temerin" su objavili preko 500 naučno – stručnih radova koji su referisani na domaćim i međunarodnim skupovima. Odbranjeno je 11 doktorskih disertacija, 6 magistarskih i 3 specijalistička rada. Publikovane su i 4 knjige (udžbenika), 2 skripte i 2 brošure.

Kontakt
Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za naš rad možete nas nazvati na telefone:

Tel.: +381 21 845 622
Fax: +381 845 624

E-mail: nirvot@eunet.rs
Elecom
Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin

All rights reserved © 2015 Naucni institut za reprodukciju i vestacko osemljenjavanje domacih zivotinja Temerin